Miljöpolicy för Primaskog Nord AB

Miljöansvaret ingår som en naturlig del i verksamheten.

Vårt miljö arbete präglas av helhetssyn och bedrivs med mål att uppnå ständiga förbättringar, förebygga föroreningar samt minska vår miljöpåverkan.

Våra insatser styrs av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Våra anställda och entreprenörer har ett personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet, följer tillämpliga lagar och krav avseende miljö samt gällande PEFC policies.

Vi har en långsiktig miljöplanering och följer utvecklingen av miljöfrågorna inom verksamhetsområdet.

Vår miljöpolicy finns tillgänglig för våra anställda, våra entreprenörer samt allmänheten.

Vår miljöinformation är öppen och lätt tillgänglig. Primaskog är certifierad för PEFC:s och FSC®:s spårbarhetscertifikat. (FSC-C107275)

Om kännedom framkommer att virke kommer från kontroversiella källor vidtas omedelbart åtgärder för att stoppa detta.

Primaskog hanterar inte virke från kontroversiella källor.

Med detta avses:
  • Virke från nyckelbiotoper.
  • Virke från skogar som skyddas enligt lag eller där myndighet lämnat information till markägare att skydd enligt lag planeras.
  • Virke från områden  där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks.
  • Virke från skogar med högt bevarande värde.
  • Virke från genetiskt modifierade träd.
  • Virke från naturskogar som avverkats i syfte att nyttja området för plantage eller icke skoglig användning
Våra certifikat:

PEFC 3852 PEFC

FSC®:s (FSC-C107275)

Primaskog Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund
Tel: 063-57 75 30, Fax: 063-57 75 40
Epost: info@primaskog.se